តម្លៃសិក្សា TESOL House

1. TESOL Core is offered to individual registrations.
2. TESOL Corporate is offered to at least 3 applicants from the same school/organization enrolled in one course.

គម្រោងនៃការបង់ប្រាក់

តម្រូវឱ្យមានការទូទាត់ជាពីរដំណាក់កាល (ពីរ) ដំណាក់កាល។ ការបង់លើកទី ១ ត្រូវតែបង់មុនថ្ងៃចាប់ផ្តើមវគ្គ។ ការបង់លើកទី ២ ត្រូវបង់មួយខែបន្ទាប់ពីវគ្គសិក្សាចាប់ផ្តើម។

Special Offers

Partial scholarships are available for eligible Cambodians

TESOL Core

National Participants
$600fee per month

TESOL Core

Expatriate Participants
$900fee per month