លោក Ravi Ghimire – TESOL HOUSE DIRECTOR

លោក Ravi Ghimire ជានាយកសាខានៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii សាខាម៉ៅសេទុង។ គាត់បានចូលរួមជាមួយស្ថាប័នអប់រំនេះក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 ជាគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោង ហើយបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាគ្រូបង្រៀនពេញម៉ោង។ គាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឥតឈប់ឈរ ដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវបានដំឡើង តួនាទីជាប្រធានគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៅឆ្នាំ 2020។ ដោយសារភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់គាត់ គាត់បានក្លាយជានាយករងសាខានៅឆ្នាំ 2021 និងជានាយកសាខានៅឆ្នាំ 2022 ។

គោលដៅរបស់គាត់គឺដើម្បីរក្សាភាពស្មោះត្រង់ និងបង្កើនវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការអប់រំប្រកបដោយគុណ ភាព។

លោក Ravi Ghimire គឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាមួយ CELTA, Pass B ពីសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ទីក្រុងឡុងដ៍ និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសិក្សាធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Tribhuwan ទីក្រុង Kathmandu ប្រទេសនេប៉ាល់។

MARK LACARAN – TESOL HOUSE MANAGER

Graduated with a Business Degree at (STI College) and holds a Master’s Degree in Education (Far Eastern University). Mark served as the Training Manager for Premium Academy in Vietnam for many years, as well as an IELTS Instructor in IMAP Education & Training. Mark has been working for Top companies like National Bank of Dubai, Citibank, HSBC in different countries such as Qatar, Saudi Arabia, United Arab of Emirates, and the Philippines gaining relevant experience in management.

He was awarded the “Certificate of Excellence “ by Saigon American English System for his contribution to the development of students’ education in Vietnam.

លោក Steven Lee - – TESOL AND CORPORATE TRAINER

Steven Lee is an experienced TESOL and corporate trainer from Singapore. He has a B.A. degree from The University of Tennessee in the U.S. and more than 10 years of experience working for multinational companies in Singapore like IBM, Thomson, and Singapore Press Holdings.

He worked as an independent management trainer with The Mekong Private Sector Development Facility (MPDF), which is part of the World Bank Group. He completed the Training of Trainers for the “Supervisory Skills” program and facilitated the training for garment factory supervisors and managers in Cambodia. He also developed and facilitated management and professional development workshops for companies in Cambodia like Cambodia Airports and MJQ Education.

He has been involved in the TEFL industry for more than 20 years as a teacher and later as a teacher trainer. He brings real-world examples into the training, so that it is fun, engaging, and immediately applicable.

RATHA HENG – TESOL HOUSE TRAINER

Ratha Heng is an experienced educator for almost 20 years across diverse education sectors, schools, and organization. Holding a Bachelor’s degree in TESOL and a Master’s degree in Business Administration, Ratha has consistently demonstrated his commitment to professional development and academic excellence.

Throughout his career, Ratha has contributed a positive influence on educational practices, significantly contributing to the enhancement of teaching methodologies and the overall quality of instruction. His dedication to fostering an environment advantageous to learning has garnered recognition for its tangible impact on educational outcomes.

With TESOL House, Ratha serves as a trainer admired for his competence and reliability in delivering high-quality educational experiences. His contributions not only enrich the present educational landscape, but also lay a solid foundation for future advancements in the field.