វិញ្ញាបនប័ត្រ ១៤០ ម៉ោងនៅTESOL House


នៅក្នុងថ្នាក់ សិក្ខាកាមនឹងត្រូវបានណែនាំអំពីទ្រឹស្តីនិងជំនាញបង្រៀនជាក់ស្តែង។ អ្នកនឹងមានឱកាសអនុវត្តការបង្រៀនដល់មិត្តរួមថ្នាក់ របស់អ្នក ហើយចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុមដោយមានជំនួយពីគ្រូបង្វឹក។ សំភារៈវគ្គសិក្សាត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីណែនាំសិក្ខាកាមនូវជំនាញជាក់ស្តែងដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែងក្នុង ថ្នាក់រៀន។

អ្នកត្រូវបំពេញកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់ដែលបានកំណត់បន្ទាប់ពីមេរៀន នីមួយៗ។ ទាំងនេះនឹងត្រូវបានកំណត់ហើយអ្នកនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយសម្រាប់ការងាររបស់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសង្កេតមើលគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍និងអនុវត្តការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាក់ស្តែង។

អ្នកចូលរួមអាចជ្រើសរើសកម្មវិធីសិក្សា ចំនួន ២ ដើម្បីបំពេញតាមកាលវិភាគរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីទាំងពីរនាំឱ្យមានវិញ្ញាបនប័ត្រ TESOL ១៤០ ម៉ោងដូចគ្នា៖

១. កម្មវិធីសិក្សាពេញម៉ោង
 • សរុបចំនួន ៤ សប្តាហ៍ៈច័ន្ទដល់សុក្រ (៩ ៈ ០០ ព្រឹកដល់ ៤ ៈ ០០ រសៀល)
 • ការសង្កេតនិងការអនុវត្តការបង្រៀននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ទី ៤
២. កម្មវិធីសិក្សាក្រៅម៉ោង

ជម្រើសទី ១៖ កម្មវិធីចុងសប្តាហ៍

 • សរុបចំនួន ៨ សប្តាហ៍ៈថ្ងៃសៅរ៍ (៩ ៈ ០០ ព្រឹកដល់ ៤ ៈ ៣០ រសៀល), អាទិត្យ (ម៉ោង ១ រសៀលដល់ ៤ ៈ ៣០ រសៀល)
 • ការសង្កេតនិងការអនុវត្តការបង្រៀននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃធ្វើការជាក់លាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី ៨

ជម្រើសទី ២៖ កម្មវិធីថ្ងៃធ្វើការ

 • សរុប ៧ សប្ដាហ៍៖ ច័ន្ទដល់សុក្រ (៥:៣០ ល្ងាចដល់ ៧ ៈ ៣០ ល្ងាច)
 • ការសង្កេតនិងការអនុវត្តការបង្រៀននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹក / ពេលរសៀលនៅថ្ងៃធ្វើការជាក់លាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី ៧

2023 Course Dates (Weekend Program)
Nov 19, 2022 – Feb 4, 2023
Feb 25, 2023 – Apr 22, 2023
May 13, 2023 – Jul 8, 2023
Aug 5, 2023 – Sep 23, 2023
Oct 21, 2023 – Dec 16, 2023

2024 Course Dates (Weekend Program)
Jan 20, 2024 – Mar 16, 2024
Mar 30, 2024 – May 25, 2024
Jun 22, 2024 – Aug 17, 2024
Sep 7, 2024 – Nov 2, 2024
Dec 7, 2024 – Jan 25, 2025

កញ្ចប់បណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង


 • មានបន្ទប់បណ្តុះបណ្តាលទំនើបបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង និងអ៊ិនធឺណិត
 • សំភារៈសិក្សា
 • ការប្រើប្រាស់កុំព្យួទ័រតាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃពីម៉ោង ៨ ៈ ០០-១៨ ៈ ០០ ពីច័ន្ទដល់សៅរ៍សំរាប់ការរៀបចំមេរៀន
 • Wireless បណ្តាញឥតខ្សែនៅកន្លែងបណ្តុះបណ្តាល
 • អាហារសម្រន់និងសម្ភារៈការិយាល័យដែលអ្នកត្រូវការ
 • ឱកាស ការងារនៅក្នុងសាលារបស់យើង
 • អាហារពេលល្ងាចបញ្ចប់ការសិក្សាដើម្បីអបអរជោគជ័យរបស់អ្នក។