វិញ្ញាបនប័ត្រ ១៤០ ម៉ោងនៅTESOL House


នៅក្នុងថ្នាក់ សិក្ខាកាមនឹងត្រូវបានណែនាំអំពីទ្រឹស្តីនិងជំនាញបង្រៀនជាក់ស្តែង។ អ្នកនឹងមានឱកាសអនុវត្តការបង្រៀនដល់មិត្តរួមថ្នាក់ របស់អ្នក ហើយចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុមដោយមានជំនួយពីគ្រូបង្វឹក។ សំភារៈវគ្គសិក្សាត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីណែនាំសិក្ខាកាមនូវជំនាញជាក់ស្តែងដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែងក្នុង ថ្នាក់រៀន។

អ្នកត្រូវបំពេញកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់ដែលបានកំណត់បន្ទាប់ពីមេរៀន នីមួយៗ។ ទាំងនេះនឹងត្រូវបានកំណត់ហើយអ្នកនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយសម្រាប់ការងាររបស់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសង្កេតមើលគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍និងអនុវត្តការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាក់ស្តែង។

អ្នកចូលរួមអាចជ្រើសរើសកម្មវិធីសិក្សា ចំនួន ២ ដើម្បីបំពេញតាមកាលវិភាគរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីទាំងពីរនាំឱ្យមានវិញ្ញាបនប័ត្រ TESOL ១៤០ ម៉ោងដូចគ្នា៖

១. កម្មវិធីសិក្សាពេញម៉ោង
 • សរុបចំនួន ៤ សប្តាហ៍ៈច័ន្ទដល់សុក្រ (៩ ៈ ០០ ព្រឹកដល់ ៤ ៈ ០០ រសៀល)
 • ការសង្កេតនិងការអនុវត្តការបង្រៀននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ទី ៤
២. កម្មវិធីសិក្សាក្រៅម៉ោង

ជម្រើសទី ១៖ កម្មវិធីចុងសប្តាហ៍

 • សរុបចំនួន ៨ សប្តាហ៍ៈថ្ងៃសៅរ៍ (៩ ៈ ០០ ព្រឹកដល់ ៤ ៈ ៣០ រសៀល), អាទិត្យ (ម៉ោង ១ រសៀលដល់ ៤ ៈ ៣០ រសៀល)
 • ការសង្កេតនិងការអនុវត្តការបង្រៀននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃធ្វើការជាក់លាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី ៨

ជម្រើសទី ២៖ កម្មវិធីថ្ងៃធ្វើការ

 • សរុប ៧ សប្ដាហ៍៖ ច័ន្ទដល់សុក្រ (៥:៣០ ល្ងាចដល់ ៧ ៈ ៣០ ល្ងាច)
 • ការសង្កេតនិងការអនុវត្តការបង្រៀននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹក / ពេលរសៀលនៅថ្ងៃធ្វើការជាក់លាក់ក្នុងសប្តាហ៍ទី ៧

កាលបរិច្ឆេទវគ្គសិក្សាឆ្នាំ ២០១៩
ក្រៅម៉ោង (ចុងសប្តាហ៍)៖ ថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨ - ថ្ងៃទី ១៩ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩
ក្រៅម៉ោង (ចុងសប្តាហ៍)៖ ថ្ងៃទី ៩ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ - ថ្ងៃទី ៦ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩
ក្រៅម៉ោង (ចុងសប្តាហ៍)៖ ថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩
ក្រៅម៉ោង (ចុងសប្តាហ៍)៖ ថ្ងៃទី ៣ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៩ - ថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩
ក្រៅម៉ោង (ចុងសប្តាហ៍)៖ ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ - ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទវគ្គសិក្សាឆ្នាំ ២០២០ - ២០២១
ភីធីធី ១៦, ក្រៅម៉ោង (ចុងសប្តាហ៍)៖ ថ្ងៃទី ១៨ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០ - ថ្ងៃទី ២១ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០
ភីធី ១៧, ក្រៅម៉ោង (ចុងសប្តាហ៍)៖ ថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០ - ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០
ភីធីធី១៨, ក្រៅម៉ោង (ចុងសប្តាហ៍)៖ ១៦ មករា ២០២១ - មីនា ២០, ២០២១
ភីធីធី១៩, ក្រៅម៉ោង (ចុងសប្តាហ៍)៖ ២៩ ឧសភា ២០២១ - ១៧​ កក្ដដា, ២០២១
ភីធីធី២០, ក្រៅម៉ោង (ចុងសប្តាហ៍)៖ ២៤ កក្ដដា ២០២១ - ១១​ កញ្ញា ២០២១

កញ្ចប់បណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង


 • មានបន្ទប់បណ្តុះបណ្តាលទំនើបបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង និងអ៊ិនធឺណិត
 • សំភារៈសិក្សា
 • ការប្រើប្រាស់កុំព្យួទ័រតាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃពីម៉ោង ៨ ៈ ០០-១៨ ៈ ០០ ពីច័ន្ទដល់សៅរ៍សំរាប់ការរៀបចំមេរៀន
 • Wireless បណ្តាញឥតខ្សែនៅកន្លែងបណ្តុះបណ្តាល
 • អាហារសម្រន់និងសម្ភារៈការិយាល័យដែលអ្នកត្រូវការ
 • ឱកាស ការងារនៅក្នុងសាលារបស់យើង
 • អាហារពេលល្ងាចបញ្ចប់ការសិក្សាដើម្បីអបអរជោគជ័យរបស់អ្នក។