ការ​វាយតម្លៃ TESOL House

ខាងក្រោមនេះគឺជាយោបល់មួយចំនួនដែលយើងបានទទួលពីនិស្សិត ដែលបានបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាល។

សំណៅដើមនៃមតិយោបល់ទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅ TESOL House ។